Doorgaan naar inhoud
Handgemaakt en gratis verzending vanaf €15,-.
Handgemaakt en gratis verzending vanaf €15,-.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en zijn kosten

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Uitvoering en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Doorlopende transacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Nabetaling door Klarna

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument goederen, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een Overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de Ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de Ondernemer;

bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: In digitale vorm geproduceerde en beschikbaar gestelde gegevens;

Overeenkomst voor onbepaalde tijd: een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk middel, met inbegrip van e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toegankelijk of bruikbaar is gedurende een periode die is afgestemd op het doel van de informatie en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Coosje Bright

Delflandweg 164

3119XC Schiedam, Nederland

Telefoon: +31(0)85-0601456

Dagelijks van 08.00 - 21.00 uur, behalve op zaterdag, zondag, feestdagen en vakanties.

E-mailadres: kcc@coosjebright.com

Handelsregister: 53554957

BTW-identificatienummer: NL001493083B27Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid kan, wanneer de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod beperkt is in de tijd of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument kan zien wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt - onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 - tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende beveiligingsmaatregelen.

De handelaar kan de consument binnen wettelijke kaders informeren over zijn betalingsverplichtingen en over alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uiterlijk bij de levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument zendt de handelaar de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht
de informatie over garanties en bestaande service na verkoop
de prijs, inclusief eventuele belastingen, van het goed, de dienst of de digitale inhoud, de eventuele leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Bij een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

De consument kan een overeenkomst betreffende de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De handelaar kan de consument om de reden voor de herroeping vragen, maar hem niet verplichten zijn redenen op te geven.

De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of

indien de consument meerdere producten in dezelfde volgorde heeft besteld: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De handelaar kan, mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld, een bestelling van verschillende producten met verschillende levertijden weigeren.

wanneer de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste goed heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd:

De consument kan een overeenkomst inzake diensten en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager zijn geleverd, binnen ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar kan de consument om de reden voor de herroeping vragen, maar kan hem niet verplichten zijn redenen op te geven.

De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor niet op een materiële drager geleverde producten, diensten en digitale inhoud bij ontbreken van informatie over het herroepingsrecht

Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na het begin van de oorspronkelijke bedenktijd, eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag aanraken en onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van de wijze waarop het product is behandeld en die verder gaat dan hetgeen in lid 1 is bepaald.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de handelaar hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de handelaar daarvan binnen de herroepingstermijn in kennis door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke wijze.

Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug of overhandigt hij het aan (een gemachtigde vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij het product vóór het einde van de bedenktijd terugstuurt.

De consument is verplicht het product met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Indien de handelaar de consument niet heeft meegedeeld dat hij deze kosten moet dragen of indien de handelaar heeft aangegeven dat hij de kosten zelf moet dragen, hoeft de consument de kosten van de terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept nadat hij vooraf uitdrukkelijk heeft verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid te koop wordt aangeboden, tijdens de herroepingstermijn aanvangt, is de consument de handelaar een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat de handelaar op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met het volledige bedrag van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de levering van diensten of voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid voor verkoop beschikbaar zijn gesteld, of voor de levering van stadsverwarming, indien

de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de terugbetaling van kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt; of

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de verrichting van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien

hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de bedenktijd;

hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren, of

de handelaar deze verklaring van de consument niet heeft bevestigd.

Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

Wanneer de handelaar de consument toestaat zijn herroeping langs elektronische weg mee te delen, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van die mededeling.

De handelaar vergoedt alle door de consument gedane betalingen, inclusief de door de handelaar voor de terugzending van het product in rekening gebrachte leveringskosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem de herroeping meedeelt. Tenzij de handelaar aanbiedt de goederen zelf af te halen, kan hij wachten met de terugbetaling totdat hij de goederen heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De handelaar moet hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de consument voor de terugbetaling heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere leveringswijze niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van zijn herroepingsrecht, indien hij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Overeenkomsten die op een openbare veiling zijn gesloten. Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of kan zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, waarbij de winnende bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen indien

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten betreffende het verstrekken van accommodatie, wanneer de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en niet voor woondoeleinden is bestemd, goederenvervoer, autoverhuur en catering;

Overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten waarbij in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgesteld;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die naar hun aard na levering onherroepelijk met andere producten zijn vermengd;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen;

De levering van digitale inhoud op een andere drager dan een materiële drager, maar alleen als

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens leverancier, importeur of fabrikant waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of rechtsmiddelen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is indien hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Voortgezette activiteiten: duur, beëindiging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten

- te allen tijde opzeggen en is niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

- ten minste op de wijze waarop zij door hem zijn gesloten;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

Verlenging:

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de geregelde levering van goederen (met inbegrip van elektriciteit) of het verrichten van diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor ten hoogste drie maanden, als de consument het recht heeft die verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de regelmatige levering van goederen of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument het recht heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige maar minder dan maandelijkse levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kan de consument de overeenkomst te allen tijde na afloop van een jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zulks vereisen.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of, indien geen bedenktijd is bepaald, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst betreffende de verlening van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% aan de consument worden gevraagd. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en) of dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de betalingsachterstand en de ondernemer hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% voor openstaande bedragen tot € 2500, 10% voor de volgende € 2500 en 5% voor de volgende € 5000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van bovenstaande bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wenst, moet de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk verklaren of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil voorleggen aan de bevoegde rechter. Indien de ondernemer de consument niet binnen vijf weken hoort, is deze gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De geschillencommissie doet uitspraak onder de in het reglement van orde van de geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) genoemde voorwaarden. De beslissingen van de commissie voor geschillenbeslechting hebben de vorm van een bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de procedure staken, indien de ondernemer surseance van betaling heeft verkregen, failliet is gegaan of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat de commissie het geschil ter zitting heeft behandeld en tot een eindbeslissing is gekomen.

Artikel 18 - Betaling achteraf door Klarna

Klarna betalingsmethode

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmethode aan. De betaling dient te geschieden aan Klarna.

Daarna betaalt u

Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.